Fri Frakt på Fröer hela helgen!
Fakta & Råd

Honungsskivling – skadegörare på buskar och träd

Honungsskivling på trädstam
Honungsskivlingar är en grupp små hattsvampar som lever av vedartade växters cellulosa. 
 
Honungsskivling på trädstam
Kolonier av honungsskivling och liknande svampar vid en ekstam.

Kort om honungsskivling:
 • Små hattsvampar som lever av cellulosa från buskar och träd.
 • Sakta tacklar växten av och dör till slut.
 • Syren, rönn, hägg och björk är vanliga värdväxter.
 • Angripna växter måste tas bort så fort angreppet upptäcks.
 • Mycelet kan nå flera meter bort, ha därför koll på växter i närheten.
 • Sanera och ta bort så mycket av den angripna marken som möjligt. 
 • Jordförbättring med nytto-organismer som mykorrhiza och trichoderma bidrar till att hålla honungsskivling borta.
 • Plantera inga mottagliga, vedartade växter på platsen året efter saneringen.
 

Honungsskivling – skadebild
 

Det finns några olika arter av honungsskivling, Armillaria. Alla är små, beige till bruna små hattsvampar. 
De bildar karaktäristiskt, rotliknande smala band som sprider sig över den angripna växtens stam, men finns också över och under markytan. De kallas rhizomorfer och består av tätt sammanpackade svamphyfer. 
 
Honungsskivling med rhizomorfer
De mörka banden, rhizomorfer, är typiska för honungsskivlingar.
 
Svamphyferna tränger in under barken på buskar och träd, för att nå vedämnen, ligniner som i sin tur består av cellulosa som svampen lever av. 
Om du misstänker angrepp, lossa på barken nere vid stambasen med en kniv. Därunder syns ett gulvitt svampmycel och det luktar svamp.

Honungsskivlingar kan snabbt kolonisera en död eller försvagad växt, men angriper också friska vävnader. Det kan ta flera år innan man märker att en växt mår dåligt.

Fruktkroppen, själva hatten, bildas oftast först när svampen är väletablerad och värdväxten döende. Via fruktkroppen sprider sig svampen sedan med rikliga mängder sporer.
Sporer och rhizomorfer av honungsskivling kan komma in i en trädgård via täckbark, men kan också finnas naturligt på en tomt med gamla stubbar och ålderstigna träd.
ads

Bekämpa honungsskivling 

Humusrik frisk jord
Med mycket organiskt material och ett rikt mikroliv får du bukt med skadliga svampar som honungsskivlingar.
 
Tyvärr finns inget hopp för en redan angripen växt. När man väl ställt diagnos är redan svampen väl etablerad. Men det går att få bukt med honungsskivlingar och hindra spridning till andra växter.
 • Tag genast bort fruktkropparna, hattsvamparna, så att honungsskivlingen inte kan sprida sig vidare med sporer.
 • Alla smitthärdar måste avlägsnas från tomten. Stubbar, stammar och rötter. Likaså eventuell täckbark kring angripna träd och buskar.
 • Gräv ur så mycket som möjligt av marken kring angreppet.
 • Fyll sedan på med ny, frisk jord och boosta med ett friskt mikroliv av mykorrhiza, trichoderma och andra välgörande, organiska humusämnen. Du hittar flera fina produkter under Jordförbättring.
 • Vänta minst ett år med att plantera nya, vedartade växter på platsen.
 • Se till att hålla jorden i trim med rikliga tillsatser av kompost. I Faktabankens Odlingsskolan del 5: Bördig jord kan du läsa vidare om flera bra tips.
 • Välnärda växter har bättre motståndskraft mot skadegörare. Välj gärna organisk gödsel som kogödsel och hönsgödsel, så höjs mullhalten på köpet.

Tåliga växter mot honungsskivling

Fläderbuske med blommor
Fläder hör till de växtslag som sällan angrips av honungssivling.
 
Det finns några växtslag som är betydligt mindre mottagliga för honungsskivling. Satsa på dem om du har problem på din tomt. Du finner vårt stora sortiment av prydnadsträd och buskar under Växter från plantskola.

Ask, Fraxinus excelsior
Asklönn Acer negundo
Bok, Fagus sylvatica
Buxbom, Buxus sempervirens
Douglasgran, Pseudotsuga menziesii
Ek, Querqus
Fläder, Sambucus nigra
Gudaträd, Ailanthus altissima
Hagtorn, Crataegus
Järnek, Ilex
Kaskadgran, Abies procera
Klematis, Clematis
Kustran, Abies grandis
Lagerhägg, Prunus laurocerasus
Lind, Tilia
Lärk, Larix
Mahonia, Mahonia
Perukuske, Cotinus coggygria
Robinia, Robinia pseudoacacia
Rönnsumak, Rhus typhina
Silverbuske, Elaeagnus
Silvergran, Abies alba
Slån, Prunus spinosa
Tamarisk, Tamarix

Källa Trädgårdens växtskydd, Maj-Lis Pettersson och Ingrid Åkesson.
 
Foto: Sylvia Börjesson, Karin Elmberg, Anemone Projectors och Frank Vincentz.
 
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.