15% på ett köp för medlemmar*
Fakta & Råd

Ordlista vid växtköp

Etiketter på växter i plantskolan
Det kan vara svårt att förstå alla fackuttryck och förkortningar som förekommer på plantetiketter och när vi gör produktbeskrivningar för alla våra växter.
 
plantetiketter för växter
 
Här kommer en ordlista med förklaringar som underlättar för dig att välja rätt. Kvalitet är ett svårt begrepp och därför har plantskolorna enats om gemensamma regler som ska gälla för att kunden ska kunna lita på att framför allt fleråriga växter håller en bra standard.
Vi på Wexthuset erbjuder växter från de bästa plantskolorna och vi är måna om att du som kund ska förstå vad du beställer. Här kan du läsa om vanliga frågor som dyker upp när dina växter landat på sin nya adress.
 
Ros som säljs barrotad och i kruka
Fleråriga växter kan säljas både som barrotade (till vänster) på våren och i kruka (till höger) nästan hela året. 

Ordlista för växtköp

A-kval
Kvalitetsbenämning på prydnadsbuskar. Betyder att växten uppnått en viss minimistorlek. Används ibland i kombination med en siffra som anger diametern på plantans rotklump. Sällan anges höjden på en buskplanta. Det beror på att busken ofta är nedklippt för att sedan bryta ordentligt ute hos kunden på sin nya växtplats. Plantans rotsystem är för buskar ett bättre kvitto på en bra kvalitet. Jorden ska vara genomrotad i krukan så att den inte dröser av och lämnar rötterna bara när plantan lyfts ur krukan.

A-kvalitet C
Kvalitetsbenämning för perenner som anger att den är krukodlad (C) med en krukstorlek mellan 0.5-2 liter beroende på sort. På våren kan senblommande perenner och prydnadsgräs se taniga och knappt synliga ut i krukan. Det beror på att de grönskar och skjuter skott senare. Kvalitetsnormen för perenner mäts i krukstorleken och när du lyfter plantan ur krukan ska krukjorden vara genomvävd av rötter och inte faller ur rotsystemet.

Alléträd/högstram 
Kvalitetsträd som mäts i stammens omkrets som ska vara 8 cm eller större. Ofta anges också antal omplanteringar (se nedan under omplantering).

Barrotsväxt
En växt som tagits upp ur marken efter växtperiodens slut på hösten, eller tidig vår. Den lagras sedan i mörka kylrum för att säljas under våren. 

Br 
Bredd.

Buskig 
En planta utan en rak huvudstam. Sidoskotten kommer ofta från en central punkt, men också från andra ställen. Fler och mindre skott än hos en förgrenad växt (se nedan).

C (co)
Containerodlad, det vill säga odlad i kruka. C 3.5 anger storlek på krukan i liter, till exempel 3.5 l. 

Certifierad planta 
En växt som har en dokumenterad härkomst, en så kallad elitplanta (se nedan) eller en garanterat frisk kärnplanta och som är odlad efter regler fastställda av Jordbruksverket. 

C-pack, K-pack 
Barrotad växt som krukats in (C) eller paketerats i en ”konstgjord” klump, (K) och som säljs innan jorden (eller substratet) är genomrotad. 

Cv
Kultivar, sort. Till exempel slånaronia ’Elata’

Depå (dk) 
En term för depåodlat, företablering, och depåklump. Det betyder att träd i plantskolan förbereds för sin framtida växtplats genom att de planteras om i porösa, perforerade krukor. Detta triggar en rik rotutveckling som i sin tur kommer att ge en snabbare etablering när de planteras hos kunden.
 E, E-planta 
Växter som valts ut av Elitplantstationen för att klara svenska klimatförhållanden. De är garanterat sort-/artäkta och motståndskraftiga mot sjukdomar. E-märkta fruktträd och bärväxter är certifierade. E-plantor odlas bara i Sverige. 


Fröförökat, vanlig beteckning för perenner.

Familjeträd 
Fruktträd med minst tre sorter inympade. Minst tre år gammalt med en stamdiameter på minst 13 mm. Sorterna ska blomma samtidigt och ha ungefär samma härdighet.

Fh 
Färdig häck, extra stora häckplantor.

Flergrenig 
Flera grenar utan sidoskott och som kommer direkt från roten.

Flst 
Flerstammigt träd. Sorteras efter topphöjd i intervaller som 125-150, 175-200 cm etc.
 
Friland
En växt som vuxit i marken till skillnad från växter som odlats i kruka eller pluggbrätte.

Frökälla 
En bestämd population från vilken frön samlats, oftast angiven efter geografiskt namn i det svenska landskapet. Till exempel naverlönnen Acer campestre fk Ultuna

Ft
Formträd, träd med utpräglad pyramid- eller pelarform. Ska vara omplanterade minst två gånger och minst 125 cm höga. 

Förgrenad 
En planta med sidoskott från en huvudstam eller från en central punkt. Kan också vara en planta med tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidoskott. 

Gr
Grenar, antal grenar.

Grenlängd 
Kvalitetsmått på vissa buskar, anges i cm som 60/40, 40/30 etc.
 
Grundstam
Talar om vilken slags rot som används för fruktträd. Grundstammen har betydelse för  framför allt härdighet och trädets slutliga storlek. Här finns mer information om grudstammar.

Grönt Kulturarv 
Grönt kulturarv är ett varumärke som har skapats för att användas vid lansering och försäljning av odlingsvärda, historiska växter som samlats in inom Programmet för Odlad Mångfald (POM). 

Habitus 
Ett habitus är utseendet, kraktären och det helhetsintryck som en växt visar. 
 
Hybr, hybrid
En korsning som blivit en egen sort.

Härdighet 
En växts förmåga att anpassa sig till och överleva temperaturförändringar och långvarig, låg temperatur. Anges i åta klimatzoner, Z 1-8.

Högstam 
Kvalitetsbegrepp för fruktträd där den upsptammade höjden är minst 160 cm mätt från rothalsen och med en stamomkrets på minst 6 cm.

K, kl 
Klump, en flerårig växt som grävts upp ur marken (friland) och säljs med jordklumpen intakt. Klumpen hålls ihop av någon slags väv. Skiljs från krukodlade växter som inte vuxit på friland.

Klon 
Plantor som är vegetativt förökade, med till exempel sticklingar, avläggare, genom ympning eller med mikroförökning. 

Kordongträd 
Fruktträd som formats så att många korta fruktsporrar kommer längs stammen som ofta är svagt vinklad åt sidan. De ska vara minst två år och ha färdiga fruktsporrar. Formade pelarträd är en rakstammig form av kordong.

Krukodlad/containerodlad 
En växt som odlats i kruka (eller annan behållare) och som levereras i denna med jorden genomrotad. Jorden ska inte falla av när växten lyfts ur krukan. Fleråriga växter ska vara omplanterade minst vartannat år. Benämns ofta ”C” följt av en siffra som anger storleken på krukan i liter. C 3,5 = 3,5 liter kruka. Också ”P” förekommer (Potte, Pot) följt av en siffra för krukor som har en maxstorlek på 1,5 liter. Siffran anger sidans längd i cm på en fyrkantskruka; P9 = 9 cm kruka. För runda krukor anger siffran diametern. 

Krukstorlek 
Mäts i cm, för runda krukor anges diametern, för fyrkantiga sidlängden upptill.

Pot, potte
Utländsk beteckning på kruka. Maxstorlek ska vara 1.5 liter. P9 = storlek på krukan mätt som sidan i cm av en fyrkantskruka eller diameter på rundkruka.   

Pack
Växter som är ihoppackade.

Pack C
Krukpackad växt.

Pack K 
Klumppackad väx.t

Pelarträd 
Ett träd med korta sidogrenar och minst två år gammalt. Höjd minst 70 cm.

Pluggplantor
Se Täckrotsplantor

Pop, population 
En population är en grupp individer av samma art, ofta inom samma geografiska område, och som utbyter gener med varandra, det vill säga korsar sig. 

Prov, proveniens
Population eller grupp av växter av samma art som kommer från samma geografiska område. 

Prydnadsträd 
Träd som omplanterasts minst två gånger. De sorteras efter stamhöjd upp till 160 cm. Högre träd räknas som alléträd.

RCB
Växter odlade i rotpåse, Root Control Bag
 
Remontera
Blommar mer än en gång under säsongen.

Rothals 
Övergång mellan rot och den ovanjordiska stammen. På lågt förädlade växter som rosor och fruktträd räknas förädlingsstället som rothals. 

Rotklump
Växt som grävts upp ur marken med rotsystemet i genomrotad fuktig klump av jord eller torv. Klumpen skyddas av väv eller nät. 

Odlingssubstrat 
Det material som en planta odlats i. Det kan vara torv, jord eller blandningar därav och ser olika ut beroende på växtart och om plantan är krukodlad eller odlad på fält (rotklump). 

Sh / St
Stamhöjd.

Sifferbeteckningar med /
Kvalitetsbenämning på buskar och träd som talar om förökningssätt, ålder och antal omplanteringar. 
1/0 = 1-årig fröplanta
2/0 = 2-årig fröplanta, ej omskolad (omplanterad)
2/0 + = 2-årig fröplanta, ej omskolad men rotbeskuren en gång 
1/1 = 2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/1 = 3-årig fröplanta, omskolad efter två år
1/1/1 = 3-årig fröplanta, omskolad två gånger
0/1 = 1-årig sticklingsförökad planta
0/1/2 = treårig sticklingsförökad planta omskolad efter ett år 
0/2 = 2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad

So 
Stamomkrets, mäts med måttband.

Sol 
Solitärperenn, solitärbuske eller solitärträd. Odlats på extra stort avstånd för större kvalitet. För perenner innebär solitärkvalitet minst 2 liters kruka. 

Spaljéträd 
Träd som formats med en rakt stam och därifrån utgående sidogrenar. Minsta stamhöjd 30 cm med en diameter på minst 13 mm. 

Stambuskträd, stbu 
Träd som är odlade på extra stort avstånd, omplanterad minst tre gånger och som inte stammats upp. De får därför en välförgrenad krona. Antal omplanteringar anges liksom stamomkretsen mätt en meter ovanför marken.

Stamdiameter 
Stamdiameter anges i millimeter och avser stammens diameter. Stamtjockleken mäts mitt på stammen. Används bland annat som kvalitetsnorm för fruktträd. 

Stamomkrets 
Stamomkrets anges i cm och mäts mitt på stammen på uppstammade träd med en stamhöjd lägre än 180 cm. På träd med högre stamhöjd än 180 cm mäts den 1 m ovanför rothalsen.  Mäts enklast med måttband. 

Stamhöjd 
Stamhöjden mäts i cm från rothalsen till den nedersta krongrenen. 

Stamträd 
Fruktträd som är minst 2 år med en diameter på minst 13 mm och lägsta stamhöjd 60 cm.

Stbu 
Stambuskträd

T
Vedartad (träaktig) stickling eller Toppad (beteckning för häckar som ska förgrena sig).

TC/M 
Mikroförökatd, Tissue Culture. TC1 betyder ettårig

TH, th 
Totalhöjd (topphöjd)

Täckrotsplantor (pluggplantor) 
Växter som är sådda eller rotade direkt i odlingsbehållaren (pluggen) som den säljs i. Odlingssubstratet skall vara väl genomrotat. ”Pluggen” kan vara olika former av pluggbrätten i plast. Anges med A+ behållarens diameter i cm (internationell beteckning) eller med V + behållarens volym i cm3. Till exempel A5 = 5 cm diameter på behållaren eller V93 = 93 cm3 volym på odlingsbehållaren. 

Ungträd 
Träd som inte är tillräckligt stora för att kvala in som alléträd. Kvaliteten mäts i höjdintervall, som 125-150 cm, 150-200 cm etc. 

V
Vegetativt förökad, vanlig beteckning för perenner.

V520, V93 etc 
Volym på täckrotsplantors jordklump i cm3

Zon 
Beteckning för härdighet, indelat från 1-8 där 1 är mildaste trakten (Skåne, Gotland) och 8 fjälltrakterna. Egentligen inte relevant för perenner som övervintrar endast med rotsystemet under marken och klarar en kallare zon med snötäcke bättre än en mildare där det ömsom fryser och ömsom töar.

Ø 
Diameter.

Foto: Karin Elmberg
Källa: LRF trädgård ’Kvalitetsregler för plantskoleväxter’ 2017

 
Odlingstips och inspiration

Tips på artiklar

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2024 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.